Gegevensbescherming

Privacyverklaring en informatieplicht volgens Art. 13 DS-GVO

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom willen we u informeren over de gegevensbescherming bij Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG. 

 

1. Informatieplicht volgens DS-GVO

Informatieplicht conform art. 13 AVG

 

2. Rechten van betrokkene

Rechten van betrokkene conform art. 13 par. (2) lid b)
U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen met behulp van de bovenstaande contactgegevens. Wanneer door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u belanghebbende in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten met betrekking tot verantwoordelijke partij:

Indicaties van de rechten van betrokkene
De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijk partij te vragen naar een bevestiging van eventuele verwerking van de betreffende persoonsgegevens door de verantwoordelijke partij; wanneer er inderdaad sprake is van verwerking, heeft de betrokkene recht op informatie aangaande deze persoonlijke gegevens en de informatie zoals opgesomd in artikel 15 van de AVG.

De betrokkene heeft het recht van de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens te verlangen dat onjuiste persoonsgegevens terstond worden gecorrigeerd en, indien nodig, onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld (art. 16 van de AVG)

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke partij (verwerker) te eisen dat de persoonlijke gegevens die op betrokkene betrekking hebben, onverwijld worden verwijderd, op voorwaarde dat aan een van de in artikel 17 van de AVG uiteengezette voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doelen (recht om vergeten te worden).

De betrokkene heeft het recht van de verwerker te verlangen dat deze de verwerking van gegevens beperkt, als aan een van de voorwaarden in AVG-artikel 18 is voldaan, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking voor de duur van de beoordeling door verantwoordelijke partij.

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over en aangaande betrokkene, om redenen die voortkomen uit hun specifieke situatie. De verantwoordelijke partij zal de persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij verwerker overtuigende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het indienen, de uitoefening of de verdediging van wettige aanspraken (artikel 21 AVG).

Rechten van betrokkene conform art. 13 par. (2) lid c) AVG
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld voor de verwerking van afbeeldingen van de betrokkenen), is de rechtmatigheid van dergelijke verwerking gebaseerd op uw toestemming.

Een eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die aan ons vóór de intreding van de AVG zijn verstrekt, dus vóór 25 mei 2018.

Houd u er rekening mee dat de intrekking pas van toepassing is voor toekomstige situaties. Verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.

Het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie conform art. 13 par. (2) lid d) AVG
Elke betrokkene heeft onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als de betrokkene van oordeel is dat met de verwerking van op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens inbreuk wordt gepleegd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 77 AVG). De betrokkene kan dat recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van zijn woonplaats, werkkring of de plaats van vermeende inbreuk

Beiers deelstaatbureau voor toezicht op gegevensbescherming

Bezoekadres:
Promenade 27 (Schloss)
D-91522 Ansbach

Postadres:
Postfach 606
D-91511 Ansbach

Tel.: +49 (0)981/531300
Fax: +49 (0)981/53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

3. Privacybeleid in één oogopslag:

Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid zoals aangegeven in deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de pagina met informatie over de onderneming en de eigenaar van deze website, het impressum.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden onder andere verzameld omdat u ons deze gegevens verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld slaan op de gegevens die u invoert op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij het bezoeken van de website. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
Uw rechten kunt u ontlenen uit bovenstaande informatieplicht.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze analyse voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u middels dit privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.

4. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming alsmede dit privacybeleid.

Wanneer u gebruik maakt van de website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze informatie gebruiken. Dit beleid verklaart ook nader hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevenstransmissie via internet (bijvoorbeeld de communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's met zich mee kan brengen. Volledige gegevensbescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor het verwerken van gegevens
Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is hiertoe voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot het moment van intrekking, wordt niet beïnvloed door deze intrekking.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Op basis van artikel 6, par. 1, lid e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. De rechtsgrondslagen waarop een verwerking is gebaseerd vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar indient, verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet langer, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken (bezwaar conform artikel 21, par. 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, dan hebt u het recht om te allen tijden bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, wanneer dit verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar indient, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar conform artikel 21, par. 2 AVG)

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het vergrendelingssymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Recht op informatie, blokkeren, verwijderen
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger, alsmede het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de bedrijfsgegevens wordt vermeld.

Verzet tegen reclamemails
Het gebruik van in de context van wettelijke administratieve verplichtingen verzamelde contactgegevens voor de toezending van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

5. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De webpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden nadat u uw bezoek hebt afgerond, automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies alleen in bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor gebruik van door u gewenste functies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogboekbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Hieronder valt het volgende:

  • browsertype en browserversie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • verwijzende URL,
  • hostnaam van de toegangscomputer,
  • tijdstip van het serververzoek,
  • IP-adres.

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met of gekoppeld aan andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid f AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en bij vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is hiertoe voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingshandelingen die zijn uitgevoerd tot het moment van intrekking, wordt niet beïnvloed door deze intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier wordt bij ons ondergebracht totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag hiervan intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om zo extra websitefuncties te kunnen gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, dient volledig te worden vermeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt de registratie afgewezen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van de aanbieding of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, par. 1 lid a AVG). U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is hiertoe voldoende. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingen wordt niet beïnvloed door eventuele intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke organisatie of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lid b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van deze dienst of deze in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij einde contract voor onlinewinkels, detailhandelaren en goederenafhandeling
We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden wanneer dit in de context van de contractafwikkeling nodig is, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van gegevens. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Vragen per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw vraag inclusief alle bijbehorende persoonsgegevens (naam, vraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lid b AVG, in zoverre uw verzoek samenhangt met het uitvoeren van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen berust de verwerking op uw toestemming (artikel 6 par. 1 lid a AVG) en/of op ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 par. 1 lid f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De informatie die u verstrekt als u contact met ons opneemt, wordt bij ons ondergebracht totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag hiervan intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

6. Sociale media

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter, enz.)

De inhoud op onze pagina's kan, conform de voorschriften inzake gegevensbescherming, via sociale netwerken als Facebook, Twitter of Google+ worden gedeeld. Wij gebruiken hiervoor geen websiteplug-ins.

7. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag voor de optimalisatie van hun website en om advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten betrokken bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google voorafgaand aan de overdracht naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over website-activiteit en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met of gekoppeld aan andere Google-gegevens.

Browserplug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website verzamelt (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en deze installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site:

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Orderverwerking
We zijn een contractuele orderverwerking aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking
Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt beheerd, wordt er een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kan door ons en door Google worden nagegaan dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-adverteerder ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Deze adverteerders krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een website met conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u hiervoor kiezen door de Google-conversietrackingcookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt vervolgens niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag voor de optimalisatie van hun website en om advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies alleen in bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website

8. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd in het registratieformulier vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, par.1 lid a AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik hiervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingen blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die door u bij ons worden ingediend met als doel het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot de annulering van uw inschrijving en worden verwijderd na daadwerkelijke uitschrijving op de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

9. Plugins und Tools

Google Web Fonds

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

10. Eigen diensten

Sollicitaties
Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail of per post). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de hiermee verbonden persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, bijlagen bij de sollicitatie, notities in het kader van sollicitatiegesprekken enz.), voor zover dit van belang is voor het nemen van een beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu (nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens) conform Duits recht (aangaan van een arbeidsrelatie), artikel 6, par. 1, lid b AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), en, indien u toestemming hebt verleend, artikel 6, par. 1, lid a AVG. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die zich bezighouden met uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u aangeleverde gegevens op basis van § 26 BDSG-neu en artikel 6, par. 1, lid b AVG in ons gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van het aangaan van de arbeidsrelatie.

Opslagduur van gegevens
Als wij u geen baan aan kunnen bieden, u een baan afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt of ons vraagt uw gegevens te verwijderen, worden de door u overgedragen gegevens inclusief eventuele fysieke bijlagen gedurende maximaal zes maanden na het afsluiten van het sollicitatieproces opgeslagen dan wel bewaard (bewaartermijn), teneinde de bijzonderheden van het sollicitatieproces te kunnen achterhalen in geval van discrepanties (artikel 6, par. 1, lid f AVG).

¬¬U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG, INDIEN U EEN GERECHTVAARDIGD BELANG HEEFT DAT ZWAARDER WEEGT DAN ONS BELANG.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd, indien er geen wettelijke bewaarplicht of een andere juridische rechtvaardiging bestaat om de gegevens langer op te slaan. Indien het duidelijk is dat de opslag van uw gegevens noodzakelijk is na afloop van de bewaartermijn (bijvoorbeeld vanwege een mogelijke of aanstaande rechtszaak), worden de gegevens pas verwijderd als deze overbodig zijn geworden. Overige wettelijke bewaarplichten blijven onverminderd van kracht.

11. Contact

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 17
87700 Memmingen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 8331 / 930-6
Fax: +49 (0) 8331 / 930-880

Directie: Isabell Janoth

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris conform art 13 par. (1) lid b) AVG

Helbig Datenschutz GmbH
Michaela Helbig
Bergstraße 11
91207 Lauf an der Pegnitz
Duitsland
+49 9123 70275-10
michaela.helbig@helbig-datenschutz.de

Bron: E-Recht 24: E-Recht 24