CGV

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen:

Wij leveren uitdrukkelijk conform de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, die ook zonder herhaalde kennisgeving voor toekomstige leveringen gelden. Afwijkingen of nevenafspraken benodigen onze uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging. De inkoopvoorwaarden van de koper worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wij verplichten ons ook alsdan niet indien wij bij het sluiten van de overeenkomst zulks niet nogmaals van de hand wijzen. Afwijkingen van onze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk door ons werden bevestigd. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische veranderingen alsmede veranderingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven voorbehouden in het kader van hetgeen in redelijkheid gevergd kan worden. Wij hebben het recht om het in de bestelling opgenomen contractuele aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de bestelling bij ons te accepteren. Als tijdstip van de ontvangst van de bestelling geldt de derde werkdag na verzending van de bestelling bij de besteller. De besteller dient aan te tonen of de ontvangstdatum op een vroeger tijdstip of een later tijdstip is. De acceptatie kan ofwel schriftelijk door onze opdrachtbevestiging worden medegedeeld, ofwel door uitvoering van de opdracht. Ingeval een ontvangstbevestiging wordt verzonden, dan betekent dit in geen geval een bindende acceptatie van de bestelling. De minimale hoogte van de opdracht of een bestelling bedraagt 250,- € netto.

Opdrachten worden uitsluitend in schriftelijke vorm, per fax, e-mail of via de webshop geaccepteerd. Veranderingen in de opdracht worden met betrekking tot de levertijd en de minimale bestelhoeveelheid behandeld alsof het hier een nieuwe opdracht betreft. Buzil houdt zich het recht voor om de overeengekomen afspraken via de electronische weg per e-mail door te berekenen.

Prijzen:

De op de dag van de bestelling geldende prijzen conform onze actuele prijslijst, die te vermeerderen zijn met de wettelijk vastgestelde omzetbelasting op de dag van de facturering, zijn principieel van toepassing. Onze prijzen zijn af fabriek. Vrachtkosten, die door expres- of koeriersdiensten ontstaan komen voor rekening van de besteller.

Levertijd en afleveringstermijnen:

Onvoorzienbare en niet binnen onze invloedssfeer vallende omstandigheden, die in de weg staan van de vervulling van de door ons overgenomen verplichtingen, geven ons het recht om de levering voor de duur van de belemmering of een passende aanlooptijd op te schorten ofwel terug te treden uit de overeenkomst vanwege een nog niet nagekomen onderdeel van de overeenkomst; dit recht tot terugtreding bestaat niet indien de gebeurtenissen slechts gebaseerd zijn op een kortstondige verstoring van onze mogelijkheid tot leveringen. De hierboven vermelde omstandigheden omvatten eveneens werkstakingen en blokkades die voor ons tot een wezenlijke bemoeilijking van de levering leiden, te weten eender of de bovengenoemde gebeurtenissen bij ons zelf of bij een van onze leveranciers geschieden; dit geldt niet wanneer wij het leveringsobstakel zelf dienen te verantwoorden. Afleveringstermijnen of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend tenzij wij schriftelijk bevestigd hebben dat deze bindend zijn. Wanneer wij overeengekomen afleveringstermijnen niet naleven, dan dient de koper een passende termijn te stellen om de prestatie alsnog te leveren. Na een vruchteloze afloop van deze termijn kan hij terugtreden uit de overeenkomst. Treed de koper onrechtmatig terug uit een verstrekte opdracht, dan kunnen wij zonder afstand te doen van ons recht tot de mogelijkheid om een hogere, feitelijke schade te claimen, 10% van de verkoopprijs voor de door de bewerking van de opdracht ontstane kosten en voor de gederfde winst eisen. De koper blijft het voorbehouden om een geringere schade aan te tonen.

Deelleveringen, Levering en Risico-overgang:

Deelleveringen zijn toegestaan voor zover deze in de handel gebruikelijk zijn of wanneer de hoeveelheid van de geleverde artikelen zulks veroorzaakt. Voor het overige hebben wij te allen tijd het recht om naar billijkheid deelleveringen te doen. Plaats van uitvoering van al onze leveringsverplichtingen is onze fabriek of onze vestiging, waarin de artikelen aan de eerste vervoerder met het oog op levering aan de koper worden overdragen.  Onze leveringen geschieden op risico van de koper. Het risico gaat bij het ontbreken van een afwijkende overeenkomst uiterlijk op de koper over zodra wij de artikelen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending bepaalde persoon hebben overgedragen. Ook bij uitvoering van het transport door ons, of bij de overname van andere op de plaats van aflevering uit te voeren verplichtingen of bij de overname van de transportkosten door ons vindt de risico-overgang plaats. Op verzoek van en voor rekening van de koper zijn wij verplicht om de verzekeringen af te sluiten die door hem worden gewenst. Bij zelf afhalen resp. afhaling door een door de koper daartoe opgedragen transportonderneming gaat het risico op de koper over met de aanvang van de belading; in deze gevallen is alleen de koper belast met en verantwoordelijk voor het bedrijfs- en transportveilig laden en lossen. Werken wij hieraan mee, dan geschiedt dit in opdracht en tevens voor risico van de koper. De koper vrijwaart ons tegen claims die tegen ons worden ingesteld wegens schadegevallen, ook wegens niet bedrijfs- en transportveilige belading. Voor het overige vrijwaart de koper ons van mogelijke nadelen en/of belastingen die bij ons optreden doordat de door hem of op zijn aanwijzing ingezette transporteur in strijd met de bepalingen van de wet voor het wegvervoer van goederen heeft gehandeld. Indien de verzending wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden , die de koper dient te verantwoorden, gaat het risico over op de koper zodra de melding van gereedheid tot verzending is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud:

Wij behouden het eigendom op de geleverde artikelen tot wij alle betalingen die voortkomen uit de overeenkomst met de koper hebben ontvangen. Bij niet-naleving van de overeenkomst door de koper, in het bijzonder bij een betalingsachterstand, hebben wij het recht tot terugname van de goederen en de koper de verplichting tot afgifte hiervan. Wij hebben na een terugname van de artikelen het recht om deze te verkopen. De opbrengst van deze verkoop, verminderd met de daadwerkelijk ontstane billijke exploitatiekosten, wordt van de schulden van de koper afgetrokken. De koper heeft het recht om de artikelen via een normale zakelijke transactie verder te verkopen. Hij draagt ons echter nu reeds alle claims ter hoogte van de tussen ons en de verkoper overeengekomen koopprijs (inclusief omzetbelasting) over die bij de koper ontstaan door een verdere vervreemding en zulks onafhankelijk daarvan of de artikelen zonder bewerking ofwel na bewerking verder worden verkocht (verlengde eigendomsvoorbehoud). Voor de inning van deze vordering zal de verkoper ook na de overdracht hiervan gemachtigd blijven. Onze bevoegdheid om de vorderingen zelf te innen blijft hierdoor onaangetast; toch verplichten wij ons om de vorderingen niet te innen zolang de koper netjes aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en geen betalingsachterstand heeft. Is dit echter wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper de overgedragen vorderingen en hun debiteuren bekend maakt, alle voor de inning van de vereiste gegevens verstrekt, de daartoe behorende stukken overhandigt en de overdracht kenbaar maakt aan de debiteuren (derden). De verwerking of transformatie van de artikelen door de koper wordt steeds voor ons verricht. Worden de artikelen met andere, niet ons toebehorende voorwerpen verwerkt, dan verwerven wij het eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de artikelen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Worden de artikelen met andere, niet ons toebehorende voorwerpen ondeelbaar vermengd, dan verwerven wij het eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de artikelen tot de andere vermengde voorwerpen. De koper mag onze artikelen noch verpanden noch als zekerheid overdragen. Bij verpandingen en een inbeslagname of andere maatregelen door derden dient de verkoper ons onverwijld hierover in kennis te stellen en ons alle informatie en documenten ter beschikking te stellen, die voor het behoud van onze rechten vereist zijn.

Deurwaarders resp. derden dienen op ons eigendom te worden geattendeerd. Op verzoek van de koper verplichten wij tot deblokkering van de ons toekomende zekerheden, indien de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 10% wordt overstegen, voorzover deze vorderingen nog niet zijn voldaan. De keuze ten aanzien van de te deblokkeren zekerheden ligt bij ons. De koper is verplicht om de door ons geleverde artikelen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen. Bij leveringen in andere rechtsstelsels, waarin de vorengenoemde regeling van het eigendomsvoorbehoud niet dezelfde werking heeft ten aanzien van het veiligstellen van goederen als in de Bondsrepubliek Duitsland, zal de koper alles doen om ons onverwijld overeenkomstige rechten te bezorgen ten aanzien van het veiligstellen van deze rechten. De koper zal ten aanzien van alle maatregelen zoals bijvoorbeeld de registratie of de publicatie, enz. meewerken, die voor de rechtsgeldigheid en de executie van dergelijke rechten ten aanzien van het veiligstellen van goederen noodzakelijk en vereist zijn.

Vrijwaring:

Tegenover de koper verlenen wij op artikelen die gebreken vertonen garantie door middel van, een door ons te kiezen, verbetering of een vervangende levering. § 439 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek blijft onaangetast. Is de nakoming achteraf mislukt, kan de koper kiezen voor een verlaging van de vergoeding (mindering) of ontbinding van het contract (terugtreding) verlangen. Bij een contractuele breuk van geringe aard, in het bijzonder bij gebreken van slechts geringe aard, heeft de koper echter niet het recht tot terugtreding. De artikelen dienen onverwijld na de aanlevering te worden geïnspecteerd. Eventuele reclamaties dienen onverwijld, maar uiterlijk tot voor afloop van de tweede op de aanlevering volgende dag, schriftelijk of per telefax te worden ingediend. Indien de koper deze reclamatie niet indient, dan worden de artikelen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een mankement betreft die bij de inspectie niet herkenbaar was. Indien een dergelijk gebrek later aan het licht komt, dan moet de reclamatie onverwijld na de ontdekking kenbaar gemaakt worden, daar in het andere geval het artikel ook met het oog op dit gebrek geacht wordt te zijn goedgekeurd. De koper draagt de volle bewijslast om alle claims te bewijzen, in het bijzonder met betrekking tot het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vastlegging van het gebrek en voor de tijdigheid van de klacht. Bij alle reclamaties dienen monsters van de gereclameerde artikelen te worden bijgevoegd, daar anders een behandeling van de klacht niet kan plaatsvinden. Kies de koper wegens een juridische claim of een roerend goed claim na een mislukte naleving achteraf voor terugtreding uit de overeenkomst, dan komt hem daarnaast geen aanspraak op schadevergoeding wegens het gebrek toe. Kiest de koper na een mislukte naleving achteraf voor vergoeding van de schade, dan blijft het artikel bij de koper wanneer dit van hem in redelijkheid verwacht kan worden. De schadevergoeding beperkt zich tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van het gebreken vertonende artikel. Dit geldt niet wanneer wij de schending van het contract met boos opzet hebben veroorzaakt. Reclamaties verjaren binnen één jaar, gerekend vanaf de aflevering van het artikel. Als afspraak over de gegarandeerde kwaliteit van het artikel geldt principieel alleen onze productbeschrijving als overeengekomen. Publieke uitingen, aanprijzingen of reclame beschrijven daarnaast geen contractuele garantie over de kwaliteit van het artikel.

Beperkingen van de aansprakelijkheid:

Betreffende de in deze algemene voorwaarden niet toegekende claims, in het bijzonder claims voor schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten zijdens de koper op basis van enige vorm van wanprestatie ten aanzien van de overeenkomst alsmede bij het voorkomen van een onrechtmatige daad, zijn wij niet aansprakelijk bij een licht nalatige schending van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen, welke schending door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of zelfstandige derden die ons bij de uitvoering van de overeenkomst helpen of andere licht nalatig gedrag onzerzijds, onze wettelijke vertegenwoordigers of op onze instructie handelende (rechts)personen die het werk verrichten. Bij andere licht nalatige schendingen van de contractuele verplichtingen door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of derden die ons bij de uitvoering van de overeenkomst helpen, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de naar de aard van de artikelen voorzienbare,  contract-typische, directe gemiddelde schade. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid betreffen echter niet de claims die de koper heeft op grond van de productaansprakelijkheid. Verder gelden zij  niet bij ons toerekenbare lichamelijk letsel of gezondheidsschade of bij verlies van het leven van de koper.

Informatie, Advies en Verplichtingen:

Het inwinnen van informatie en advies geschiedt op basis van onze tot dusver opgedane ervaring en tevens naar beste weten; zulks echter voorbehoudens een andere, schriftelijke afspraak vrijblijvend en kan niet als beargumentering van op enigerlei wijze gecreëerde claims tegen ons worden aangevoerd. De doorverkoop van onze producten in landen, waarvan de nationale wetgeving voor merktekens,  beschrijvingen en productspecificaties op onze verpakkingseenheden niet geregeld is, is niet toegestaan. Onze klant is ook aansprakelijk voor de misstappen van zijn afnemers op dit terrein. Buzil producten zijn daarom alleen geschikt voor professionele gebruikers zoals  aangegeven op het etiket. Daarom kunnen Buzil producten niet conform deze wettelijke eisen niet worden verkocht aan particuliere consumenten (NB: De wettelijke verplichte etiketteringsvoorschriften voor de verkoop aan particulieren is niet voldaan).

Betalingsvoorwaarden:

Onze rekeningen zijn betaalbaar volgens de factuurdatum binnen 14 dagen met een korting van 2% of 30 dagen zonder aftrek van korting. Deze korting kan bovendien uitsluitend dan worden verleend wanneer alle oudere vorderingen betaald zijn. Wij hebben het recht om, ondanks andersluidende bepalingen van de koper, betalingen eerst op diens oudere schulden in mindering te brengen en de koper over de aard van de plaatsgevonden verrekeningen te informeren. Indien er al kosten en renten zijn ontstaan, dan hebben wij het recht om de betaling eerst op de kosten, daarna op de renten en ten slotte op de hoofdvordering in mindering te brengen. Wissels worden slechts als betaling aangenomen op basis van een expliciete overeenkomst dienaangaande. Disconto's en andere wissel-onkosten komen voor rekening van de koper. Creditering over wissels of cheques gelden steeds behoudens de ingang van de tegenwaarde van deze papieren en met de valutering op de dag waarop wij over de tegenwaarde beschikken. Het niet-nakomen van de betalingstermijn geeft ons het recht om met ingang van de vervaldata rente wegens te late betaling in de actueel geldende rente percentage door te berekenen zonder dat hiertoe een bijzondere aanmaning benodigd is. De koper heeft niet het recht, tegenvorderingen in te stellen als verrekening of een recht van retentie te claimen tenzij de tegenvordering onbetwist is, beslissingsrijp is of bij kracht van gewijsde is vastgesteld. Totdat volledige betaling van opeisbare factuurbedragen inclusief rente wegens te late betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij tot geen enkele verdere levering op basis van een of andere lopende overeenkomst verplicht. Ingeval over het vermogen van de koper een faillissementsaanvraag wordt aangevraagd, hebben wij het recht om de volledige resterende schuld op te eisen, ook wanneer wij cheques hebben aangenomen. In dit geval hebben wij bovendien het recht om vooruitbetalingen of waarborgsommen te eisen. De koper kan een recht tot retentie slechts doen gelden wanneer zijn tegeneis op dezelfde overeenkomst betrekking heeft.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank:

Plaats van uitvoering voor de prestaties van de koper en voor onze prestaties - ook bij verkoop vrachtvrij, franco, etc. is onze vestigingszetel. Voor zover de Koper koopman is zoals bedoeld in het wetboek van koophandel of ondernemer is uit een verdragsstaat van de EuGVÜ of de EuGVO, is de rechtbank te Memmingen bevoegd voor alle direct dan wel indirect uit de overeenkomst voortvloeiende conflicten. Wij hebben echter het recht om de koper ook bij de rechtbank voor zijn woonplaats te dagvaarden.

Overige bepalingen:

Enige overdracht van rechten en plichten van de koper aan derden, die voortkomt uit de met ons gesloten overeenkomst, benodigen voor de toepasbaarheid ervan onze schriftelijke toestemming. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst met de koper, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn of verklaard worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Op deze algemene bepalingen en alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; Art. 3 van de Wet ten aanzien van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 05.07.1989 (BGBI. II, pagina 586) is niet van toepassing. Voor de export van producten is onze schriftelijke goedkeuring vereist. De koper neemt de verantwoordelijkheid over voor feit dat de producten in overeenstemming met het gebruiksdoel in het buitenland worden gebruikt.

Datum 26.01.2016
 

CGV